Tato stránka byla automaticky přeložena pomocí on-line nástroje. Prosím, pomozte zlepšit překlad tím, že přidá své návrhy do "Komentář" zdí v dolní části stránky. Děkuji vám !.

Jak se Modlit Podle Bible


Tato modlitba je také k dispozici v následujících jazycích: Angličtina - Španělština

Chceme komunikovat s Bohem. Chceme mu vyjádřit své potřeby a pocity. A my chceme slyšet jeho odpověď.

Bůh napsal Bibli prostřednictvím svých proroků a svědků. Pojďme studovat naučit se komunikovat s Bohem.

Tato stará kniha nás bude provázet dnes v 21. století. Tato znalost nám pomůže, aby se modlili, a dotknout se srdce Nebeského Otce.Duch svatý nás povede.

Rozhodl jsem se skupinou této stránce kultovní biblické verše týkající se modlitby. Jsem napsal tučným písmem Všechna slova a slova, která jsou klíčem k vědět, jak se modlit.

Přečtěte si každou větu pozorně věnovat zvláštní pozornost na zvýrazněná slova. Jakmile ji pochopit, jednoduše použít radu tvou modlitbu. Udělej to hned. Nemyslete si, že příliš mnoho o tom. Udělej to jako dítě by, s plnou vírou.

A teď se připravte na dosažení trůn Boží!

Poučme se nyní, jak se modlit podle Bible. Zde je první verš ...


Když budete věřit, dostanete, o cokoli v modlitbě požádáte - Matouš 21:22


Proto vám říkám: Věřte, že všechno, o co při modlitbě prosíte, jste dostali, a budete to mít - Marek 11:24

Pověděl jim: „Když se modlíte, říkejte:
Otče, ať se posvětí tvé jméno!
Ať přijde tvé království!
Dávej nám denně náš denní chléb
a odpusť nám naše hříchy –
vždyť i my odpouštíme každému,
kdo se proviňuje proti nám.
A neuveď nás do pokušení.“ - Lukáš 11:2-4

Ti všichni svorně setrvávali v modlitbách společně s ženami i s Ježíšovou matkou Marií a s jeho sourozenci - Skutky apoštolské 1:14


Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách - Skutky apoštolské 2:42


Když to bratři uslyšeli, svorně pozvedli hlas k Bohu: „Pane, ty jsi stvořil nebe i zemi, moře i všechno, co je v nich - Skutky apoštolské 4:24


...ve svých modlitbách. Stále prosím za to, aby se mi konečně už někdy podařilo přijít z Boží vůle k vám - Římanům 1:10


...v naději radostní, v soužení trpěliví, v modlitbě vytrvalí - Římanům 12:12


Kdo mluví v jazycích, ať se proto modlí, aby je mohl vykládat - 1.list Korintským 14:13


Za všech okolností se modlete v Duchu; proto vždy vytrvale bděte a v každé své modlitbě a prosbě se modlete za všechny svaté - Efezským 6:18


O nic nemějte starost, ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha - Filipským 4:6


Skutečně opuštěná vdova spoléhá na Boha a dnem i nocí setrvává v prosbách a modlitbách - 1.list Timoteovi 5:5


On za svého pozemského života přinášel s hlasitým křikem a slzami modlitby a prosby Tomu, který ho mohl uchránit před smrtí, a ve své úzkosti byl vyslyšen - Židům 5:7


Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane – List Jakubův 1:6-7


A vy, muži, mějte ke svým manželkám porozumění. Prokazujte jim úctu jakožto slabšímu pohlaví a jako spoludědičkám daru života, aby vašim modlitbám nestálo nic v cestě - 1.list Petrův 3:7

Chtěli byste navrhnout jiné verše Bible sem zahrnout? Prosím, učinit prostřednictvím připomínkového zdmi se nachází ve spodní části stránky. Díky!

______________________________________

Děkuji za přečtení tohoto blogu "Jak se Modlit Podle Bible"!

Teď vás zvu, aby se další modlitbu. To je nejdůležitější modlitba.
Tato modlitba bude přínosem pro vaši věčnost.

Přejděte na tuto adresu:

Modlitba Spasení


______________________________________

Jak se modlit podle Bible; co si myslíte o tomto blogu?

Prosím, zanechte svůj komentář níže.

Děkuji vám!

Zdroj: Bible - Obrazy: Jak se Modlit